Program dydaktyczny przedszkola

Nasze przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty, a także wydanych na jej podstawie przepisach, w szczególności Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego i Kształcenia Ogólnego, zatwierdzonej przez MEN (Rozp. MEN z dn.23.12.2008r., Dz.U. z dn. 15.01.2009r.)

Realizujemy następujące programy dopuszczone przez MEN:

W pracy z Dziećmi korzystamy z metod pedagogicznych i zestawów ćwiczeń następujących autorów: